Aanbevelingen voor beleidsmakers

  1. Zorg voor continuïteit in beleid en energie besparingprogramma’s om besparing duurzaam te maken en lange termijn veranderingen te ondersteunen, bijvoorbeeld door opdeling in korte termijn doelen die bereikt kunnen worden binnen een electorale cyclus.

  2. Steun het werk van energie-intermediairs om energiegebruikspatronen te veranderen. Energie-intermediairs kunnen een belangrijke bijdrage leveren door gerichte demand-side managementprogramma’s. Beleid kan dit ondersteunen met (financiële) hulpmiddelen, en prikkels en door aanmoediging van samenwerking en het delen van ervaringen. Het werk van intermediairs wordt effectiever als beleid aanpassingen van hun programma’s aan specifieke contexten en interactie met eindgebruikers ondersteund.

  3. Ontwikkel een beter begrip van verschillende nationale beleids- en institutionele contexten en de manier waarop ze intermediairs beperken en ondersteunen bij te dragen aan beleid. Diverse mensen en organisaties promoten energiebesparing. Effectieve combinaties van deze mensen en organisaties zijn in iedere nationale context anders. Vooral Europese beleidsmakers moeten actief begrip voor nationale beleid- en constitutionele contexten aanmoedigen.

  4. Creëer nieuwe instituties en beleidsinstrumenten of pas bestaande aan om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden. Voorbeelden van ondersteunende instrumenten en instituties zijn certificeringsregelingen, technologische oplossingen (bijv. meet- en terugkoppelende apparatur), dienstverleners en niet-fysieke instituties als normen en waarden. Gebruik onderzoeksbevindingen en praktijkervaringen om te leren wat de meest geschikte instituties of instrumenten zijn voor de beoogde gedragsverandering.

  5. Ontwikkel een beter begrip van hoe diverse projecten en interventies bijdragen aan beleidsdoelstellingen. Nationale beleidsmakers hebben baat bij onderzoek dat aantoont hoe de huidige inspanningen en successen bijdragen aan de beleidsprioriteiten en ook bij nauwe interacties met onderzoekers en tussenpersonen.

  6. Moedig evaluatie aan ten behoeve van systematisch leren en kenniskapitalisatie, bijvoorbeeld door toekenning van voldoende financiering voor evaluatie, het toestaan van een flexibele aanpak van evaluatie, en door communicatie over lange termijn prestaties.

  7. Maak gebruik van synergie tussen lopende initiatieven en veranderingen op verschillende niveaus en tussen diverse beleidsdomeinen. Energiebesparingprioriteiten moeten ingekaderd en gefinancierd worden via lange termijn programma’s op nationaal, lokaal en sectoraal niveau en verschillende beleidsterreinen verbinden, zoals gezondheid, onderwijs en maatschappelijk welzijn. Projecten moeten onderdeel van deze programma’s zijn in plaats van op zichzelf staande initiatieven. De resultaten van de programma’s moeten worden meegenomen in beleidevaluaties.

  8. Ontwerp beleidsinterventies met een brede focus, met aandacht voor actoren of technologieën die succesvolle en langdurige verandering in de weg zouden kunnen staan. Steun veranderinterventies die tegelijkertijd technische, economische en sociale barrières voor energiebesparing aanpakken.

  9. Vul investeringsprojecten aan met activiteiten gericht op gedragsveranderingen. De voordelen van een nieuwe of gerenoveerde energiebesparinginfrastructuur kunnen deels verloren gaan zonder de betrokkenheid van eindgebruikers. Samenwerking met intermediairs en onderzoekers voegt relevante kennis en ervaring toe aan de ontwikkeling van ondersteunende activiteiten en aan de inpassing van gebruikerservaringen in technologie ontwerp.

  10. Steun vergelijkend actieonderzoek naar energiebesparing. Beleidsmakers hebben baat bij onderzoek dat alternatieve acties voor energiebesparing toont. Onderzoeksbudget moet besteed worden aan projecten die actuele problemen uit het echte leven aanpakken, maar ook de geleerde lessen beschouwen en op die manier bijdragen aan meer theoretische inzichten.