Συστάσεις προς τους φορείς χάραξης πολιτικής

  1. Εξασφαλίστε συνέχεια στα προγράμματα πολιτικής και ενεργειακής ζήτησης ώστε οι αλλαγές να γίνουν βιώσιμες και να υποστηρίξουν μακροχρόνιες αλλαγές, για παράδειγμα, σπάζοντάς τα σε βραχυπρόθεσμους στόχους που μπορούν να επιτευχθούν κατά τη διάρκειας μιας εκλογικής θητείας

  2. Υποστηρίξτε τη δουλειά των ενδιάμεσων φορέων στο χώρο της ενέργειας που στοχεύει στην αλλαγή των τρόπων κατανάλωσης ενέργειας. Οι ενδιάμεσοι φορείς στο χώρο της ενέργειας μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά προς την κατεύθυνση της αλλαγής αναπτύσσοντας στοχευμένα και αποτελεσματικά έργα διαχείρισης της ζήτησης. Οι πολιτικές μπορούν να τα υποστηρίξουν παρέχοντας πόρους (οικονομικούς), θεσμική στήριξη και κίνητρα και ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών. Η δουλειά των ενδιάμεσων γίνεται πιο αποτελεσματική όταν οι πολιτικές επιτρέπουν και υποστηρίζουν την προσαρμογή των προγραμμάτων τους σε ειδικά πλαίσια και στην αλληλεπίδραση με τελικούς χρήστες ενέργειας.

  3. Κατανοήστε καλύτερα τα διάφορα πλαίσια εθνικής πολιτικής και θεσμικών πλαισίων και πώς αυτά εμποδίζουν ή επιτρέπουν στους ενδιάμεσους να συνεισφέρουν στις πολιτικές. Πολλοί και διαφορετικοί άνθρωποι και οργανισμοί προωθούν την εξοικονόμηση ενέργειας. Οι αποτελεσματικοί συνδυασμοί αυτών των ανθρώπων και οργανισμών μπορεί να είναι διαφορετικοί σε διαφορετικά εθνικά πλαίσια. Για το λόγο αυτό, ιδιαίτερα οι φορείς χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να ενθαρρύνουν συγκριτική κατανόηση των εθνικών πολιτικών και των θεσμικών πλαισίων.

  4. Δημιουργήστε νέους ή προσαρμόστε υφιστάμενους θεσμούς και όργανα πολιτικής για να ανταποκριθείτε στις τρέχουσες προκλήσεις. Παραδείγματα υποστηρικτικών θεσμών και οργάνων είναι τα ενεργειακά πιστοποιητικά, τεχνολογικές λύσεις (π.χ. μετρητικές συσκευές και συσκευές καταγραφής της κατανάλωσης), νέοι πάροχοι υπηρεσιών και θεσμοί όπως νόρμες και αξίες. Χρησιμοποιήστε τα ερευνητικά ευρήματα και τις πρακτικές εμπειρίες για να βρείτε ποιος είναι ο καταλληλότερος θεσμός ή όργανο για τη στοχευμένη αλλαγή συμπεριφοράς.

  5. Κατανοήστε καλύτερα πώς τα διαφορετικά έργα και επεμβάσεις συνεισφέρουν στην επίτευξη των πολιτικών στόχων. Οι φορείς χάραξης εθνικής πολιτικής επωφελούνται από την έρευνα που καταδεικνύει πώς οι τρέχουσες προσπάθειες και επιτυχίες συνεισφέρουν στις πολιτκές προτεραιότητας και από τη στενή αλληλεπίδρασή τους με ερευνητές και ενδιαμέσους.

  6. Ενθαρρύνετε την αξιολόγηση ώστε να διασφαλιστεί συστηματική μάθηση και κεφαλαιοποίηση της γνώσης, για παράδειγμα παρέχοντας επαρκή χρηματοδότηση για αξιολόγηση, επιτρέποντας έτσι μια ευέλικτη προσέγγιση για την αξιολόγηση και επικοινωνία μακροπρόθεσμων επιτευγμάνων διαχείρισης της ζήτησης.

  7. Χρησιμοποιήστε συνέργειες μεταξύ πρωτοβουλιών και αλλαγών που συντελούνται σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορους τομείς πολιτικής. Οι προτεραιότητες εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να πλαισιώνονται και να χρηματοδοτούνται από μακροπρόθεσμα προγράμματα σε εθνικό, τοπικό και τομεακό επίπεδο και να συνδέουν διαφορετικούς τομείς πολιτικής, π.χ. υγεία, εκπαίδευση και κοινωνική ευημερία. Τα έργα θα πρέπει να εντάσσονται σε αυτά τα προγράμματα και να μην αποτελούν αυτόνομες πρωτοβουλίες. Τα αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε αξιολογήσεις ενεργειακής πολιτικής.

  8. Σχεδιάστε πολιτικές επεμβάσεις με ευρεία εστίαση, προσέχοντας τους εμπλεκομένους και τις τεχμολογίες που μπορεί να παρεμποδίσουν την επιτυχή, μακροπρόθεσμη αλλαγή. Υποστηρίξτε τις επεμβάσεις που ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν τεχνικά, οικονομικά και κοινωνικά εμπόδια της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας.

  9. Συμπληρώστε τα επενδυτικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας με δραστηριότητες αλλαγής της συμπεριφοράς. Τα οφέλη από νέες ή ανακαινισμένες υποδομές εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να χαθούν εν μέρει αν δεν υπάρξει δέσμευση από την πλευρά των τελικών καταναλωτών. Η συνεργασία με ενδιαμέσους και ερευνητές προσθέτει γνώσεις και εμεπιρία ώστε να αναπτυχθούν υποστηρικτικές ενέργειες και να τροφοδοτηθούν οι εμπειρίες των χρηστών στον τεχνολογικό σχεδιασμό.

  10. Ενθαρρύνετε τη συγκριτική έρευνα δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Οι φορείς χάραξης πολιτικής επωφελούνται από την έρευνα που καταδεικνύει εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Η χρηματοδότηση της έρευνας πρέπει να διατίθεται για έργα που απευθύνουν καθημερινά και επίκαιρα προβλήματα, αλλά επίσης αντανακλούν προηγούμενα διδάγματα και έτσι συμβάλλουν σην απόκτηση πιο θεωρητικών γνώσεων.