Rekomendacijos politikams

  1. Užtikrinkite tęstinumą formuojant politiką ir vykdant energetines programas, tuo siekiant paremti ilgalaikius pokyčius energetikos sektoriuje. Tęstinumą galite užtikrinti, pavyzdžiui, sudarant trumpalaikius tikslus, kurie pasiekiami per vieną kadenciją.

  2. Palaikykite tarpininkus, kurie dalyvauja ar gali dalyvauti energijos vartojimo elgsenos modelio kaitos procese. Tokie tarpininkai gali ženkliai įtakoti pokyčius, kuriant kryptingą ir veiksmingą paklausos valdymo mechanizmą. Pagalba tarpininkams iš politikos sektoriaus gali būti tiek finansinė, tiek institucinė, tiek iniciatyvinė, kuri skatintų bendradarbiavimą ir keitimąsi patirtimi. Tarpininkų darbas galėtų būti ypatingai efektyvus, jeigu politika būtų orientuota į tarpininkų integravimą ir palaikymą programose, kuriose galėtų veikti kartu su galutiniu energijos vartotoju.

  3. Nuolat didinkite supratimą apie nacionalinę politiką, institucinę aplinką, ir kaip tarpininkai galėtų prisidėti prie politikos vykdymo. Daug skirtingų žmonių ir organizacijų remia energijos vartojimo efektyvumą. Efektyviai derinant tokius žmones ir organizacijas galima pasiekti puikių rezultatų. Toks derinimas turi būti pritaikytas tam tikroms nacionalinėms aplinkybėms. Europos lygio politikai visų pirma turėtų aktyviai skatinti supratimą apie nacionalinę politiką ir institucinę aplinką.

  4. Sukurkite naujas arba pritaikykite esamas institucijas, taip pat analogiškai pritaikykite politinius instrumentus, kurie padėtų spręsti dabartinius uždavinius. Pagalbinių priemonių pritaikymo pavyzdžiai gali būti: sertifikatų schemos, technologiniai sprendimai (matavimo, reguliavimo įrenginiai), nauji paslaugų teikėjai. Nagrinėkite mokslinių tyrimų rezultatus ir praktinę patirtį tam, kad pritaikytumėte geriausią instrumentą ar institucinę veiklą, kuri labiausiai įtakoja energijos vartotojų elgseną.

  5. Didinkite supratimą apie tai, kaip įvairūs projektai ir intervencijos prisideda prie politikos tikslų įgyvendinimo. Vietiniai politikai, bendradarbiaudami su tarpininkais ir remdamiesi moksliniais tyrimais, kurie rodo kaip dabartinės pastangos ir sėkmė prisideda prie politinių prioritetų, gali turėti nenuginčijamos naudos.  

  6. Skatinkite priemones, kuriomis būtų užtikrinamas sistemingas mokymasis ir mokymosi vertinimas. Pavyzdžiui, viena iš tokių priemonių galėtų būti finansavimo skyrimas įdiegtų priemonių ar programų įvertinimui, kuris turi teigiamos įtakos ilgalaikei energijos paklausai ir politiniams tikslams pasiekti.

  7. Pasinaudokite ryšiais tarp įgyvendinamų iniciatyvų ir pokyčių įvairiais lygiais įvairiose politikos srityse. Energijos vartojimo efektyvumo prioritetai turėtų būti suformuoti ir finansuojami pagal ilgalaikes programas nacionaliniu, vietiniu ir sektorių lygiu. Tokios programos turėtų apjungti skirtingas politikos sritis (sveikatos, švietimo, socialinės apsaugos). Projektai turėtų būti įtraukiami į tokias programas, o ne į atskiras trumpalaikes iniciatyvas. Į programų rezultatus turi būti atsižvelgiama vertinant energetikos politiką.

  8. Kurkite plataus požiūrio politines intervencijas atkreipiant dėmesį į suinteresuotus tarpininkus ir technologijas, kurios gali trukdyti sėkmingam ilgalaikiam tikslui/pokyčiui pasiekti. Palaikykite nukreiptas į pokyčius intervencijas, kurios tuo pat metu sprendžia technines, ekonomines ir socialines kliūtis, atsirandančias siekiant mažinti energijos vartojimą. 

  9. Energijos vartojimo efektyvumo investiciniuose projektuose numatykite ne tik vartojimo mažinimo bet ir elgsenos keitimo veiklas. Nauda, kuomet diegiama nauja arba atnaujinama energijos efektyvaus vartojimo infrastruktūra, gali būti ribota, jei tame tiesiogiai nedalyvauja galutinis vartotojas. Bendradarbiavimas su suinteresuotais tarpininkais ir mokslinėmis institucijomis yra naudingas tuo, kad yra naudojamasi atitinkamomis žiniomis ir patirtimis, o tuo pačiu kuriama naudinga veiklai aplinka.

  10. Vadovaukitės mokslinių tyrimų lyginamuoju principu siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą. Lyginamasis principas naudingas tuo, kad tyrimai parodo alternatyvas organizuojant veiksmus siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Mokslinių tyrimų finansavimas turėtų būti skiriamas projektams, kurie ne tik sprendžia aktualias problemas, bet ir atspindi projektu įgytą patirtį, kuri prisideda prie teorinių įžvalgų.