Home Recommendations

Event Calendar

<<  June 2018  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Login and LogoutRecommendations
Aanbevelingen voor beleidsmakers: energiebesparing door gedragsverandering
Monday, 27 December 2010 12:31
 1. Zorg voor continuïteit in beleid en energie besparingprogramma’s om besparing duurzaam te maken en lange termijn veranderingen te ondersteunen, bijvoorbeeld door opdeling in korte termijn doelen die bereikt kunnen worden binnen een electorale cyclus.
 2. Steun het werk van energie-intermediairs om energiegebruikspatronen te veranderen. Energie-intermediairs kunnen een belangrijke bijdrage leveren door gerichte demand-side managementprogramma’s. Beleid kan dit ondersteunen met (financiële) hulpmiddelen, en prikkels en door aanmoediging van samenwerking en het delen van ervaringen. Het werk van intermediairs wordt effectiever als beleid aanpassingen van hun programma’s aan specifieke contexten en interactie met eindgebruikers ondersteund.
 3. Ontwikkel een beter begrip van verschillende nationale beleids- en institutionele contexten en de manier waarop ze intermediairs beperken en ondersteunen bij te dragen aan beleid. Diverse mensen en organisaties promoten energiebesparing. Effectieve combinaties van deze mensen en organisaties zijn in iedere nationale context anders. Vooral Europese beleidsmakers moeten actief begrip voor nationale beleid- en constitutionele contexten aanmoedigen.
 4. Creëer nieuwe instituties en beleidsinstrumenten of pas bestaande aan om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden. Voorbeelden van ondersteunende instrumenten en instituties zijn certificeringsregelingen, technologische oplossingen (bijv. meet- en terugkoppelende apparatur), dienstverleners en niet-fysieke instituties als normen en waarden. Gebruik onderzoeksbevindingen en praktijkervaringen om te leren wat de meest geschikte instituties of instrumenten zijn voor de beoogde gedragsverandering.
 5. Ontwikkel een beter begrip van hoe diverse projecten en interventies bijdragen aan beleidsdoelstellingen. Nationale beleidsmakers hebben baat bij onderzoek dat aantoont hoe de huidige inspanningen en successen bijdragen aan de beleidsprioriteiten en ook bij nauwe interacties met onderzoekers en tussenpersonen.
 6. Moedig evaluatie aan ten behoeve van systematisch leren en kenniskapitalisatie, bijvoorbeeld door toekenning van voldoende financiering voor evaluatie, het toestaan van een flexibele aanpak van evaluatie, en door communicatie over lange termijn prestaties.
 7. Maak gebruik van synergie tussen lopende initiatieven en veranderingen op verschillende niveaus en tussen diverse beleidsdomeinen. Energiebesparingprioriteiten moeten ingekaderd en gefinancierd worden via lange termijn programma’s op nationaal, lokaal en sectoraal niveau en verschillende beleidsterreinen verbinden, zoals gezondheid, onderwijs en maatschappelijk welzijn. Projecten moeten onderdeel van deze programma’s zijn in plaats van op zichzelf staande initiatieven. De resultaten van de programma’s moeten worden meegenomen in beleidevaluaties.
 8. Ontwerp beleidsinterventies met een brede focus, met aandacht voor actoren of technologieën die succesvolle en langdurige verandering in de weg zouden kunnen staan. Steun veranderinterventies die tegelijkertijd technische, economische en sociale barrières voor energiebesparing aanpakken.
 9. Vul investeringsprojecten aan met activiteiten gericht op gedragsveranderingen. De voordelen van een nieuwe of gerenoveerde energiebesparinginfrastructuur kunnen deels verloren gaan zonder de betrokkenheid van eindgebruikers. Samenwerking met intermediairs en onderzoekers voegt relevante kennis en ervaring toe aan de ontwikkeling van ondersteunende activiteiten en aan de inpassing van gebruikerservaringen in technologie ontwerp.
 10. Steun vergelijkend actieonderzoek naar energiebesparing. Beleidsmakers hebben baat bij onderzoek dat alternatieve acties voor energiebesparing toont. Onderzoeksbudget moet besteed worden aan projecten die actuele problemen uit het echte leven aanpakken, maar ook de geleerde lessen beschouwen en op die manier bijdragen aan meer theoretische inzichten.  
 
Recommendations for Policy Makers
Monday, 27 December 2010 12:19
 1. Ensure continuity in policy and energy demand management programmes to make change durable and to support long-term changes, for example, by breaking them down into short-term goals that can be achieved within one electoral cycle.
 2. Support the work of energy intermediaries to change energy use patterns. Energy intermediaries can make an important contribution to change by developing targeted and effective demand management projects. Policies can support this by providing (financial) resources, institutional support and incentives and by encouraging cooperation and sharing of experiences. The work of intermediaries becomes more effective if policies allow and support adaptation of their programmes to specific contexts and in interaction with energy end-users.
 3. Develop a better understanding of different national policy and institutional contexts and how they constrain and enable intermediaries to contribute to policy. Many different people and organisations promote energy efficiency. Effective combinations of these people and organisations may be different across national contexts. European level policymakers in particular should actively encourage comparative understanding of national policy and institutional contexts.
 4. Create new or adapt existing institutions and policy instruments to meet current challenges. Examples of supporting institutions and instruments are certification schemes, technological solutions (e.g. metering and consumption feedback devices), new service providers and non-physical institutions like norms and values. Make use of research findings and practical experiences to learn about the most suitable institution or instrument for the targeted behaviour change.
 5. Develop a better understanding of how different projects and interventions contribute to policy objectives. National policymakers benefit from research that demonstrates how current efforts and successes contribute to policy priorities and from close interaction with researchers and intermediaries.
 6. Encourage evaluation to ensure systematic learning and knowledge capitalisation, for example by providing sufficient funding for evaluation, allowing a flexible approach to evaluation and communicating long-term achievements.
 7. Make use of synergies between ongoing initiatives and changes on different levels and across different policy domains. Energy efficiency priorities should be framed and funded through long-term programmes, on national, local and sector level and should link different policy domains, e.g. health, education and social welfare. Projects should be part of such programmes rather than standalone initiatives. The results of such programmes should be included in energy policy evaluations.
 8. Design policy interventions with a broad focus, paying attention to stakeholders and technologies that may hamper successful, long-lasting change. Support change interventions that simultaneously address technical, economic and social barriers to reducing energy consumption.
 9. Complement energy efficiency investment projects with behavioural change activities. The benefits of new or refurbished energy efficient infrastructure may in part be lost without end-user engagement. Collaboration with intermediaries and researchers adds relevant knowledge and experience to develop supportive activities and to feed user experiences into technology design.
 10. Encourage comparative action research on energy efficiency. Policymakers benefit from research that demonstrates alternative ways to organise action on energy efficiency. Research funding should be devoted to projects that address real-life and topical problems, but also reflect on lessons learned and thus contribute to more theoretical insights.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dutch

hollanti_lippu.JPG Aanbevelingen voor beleidsmakers: energiebesparing door gedragsverandering

Finnish

suomi_lippu.jpg Politiikkasuosituksia energiatehokkuuden edistämiseen

Greek

kreikka_lippu.jpgΣυστάσεις προς τους φορείς χάραξης πολιτικής

Hungarian

hungary_flag.gif Ajánlások döntéshozóknak

Lithuanian

liettua_lippu.jpg Rekomendacijos politikams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1.  

 

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 2 of 2
Changing Behaviour. The European Commission (EC) is not responsible for information presented on this website. The information on this website
does not represent the official viewpoint of the European Commission. Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting.